ترجمه متن عمومی

ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

    این لغت هنوز به دیکشنری اضافه نشده است لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید تا ترجمه مورد نظر برای شما به صورت رایگان ایمیل شود.
    پست الکترونیکی :

    stability، ضریب آلفا، پایایی، overspecialization، نابودی، اهنگ نابودی و مصرف هسته ی دوترون، آسیب شناسی بناها، آسیب شناسی بناهای تاریخی، آسیب شناسی وفن شناسی بناهای تاریخی، آسیب شناسی وفن شناسی بناهای تاریخی، لوکمی از جمله بیماری هایی است که در کودکان شیوع بیشتری دارد اما ریسک فاکتورهای اصلی این بیماری همچنان ناشناخته باقی مانده اند که این مطالعه گذشته نگر به نقش سیگار در بروز لوکمی کودکان و تعیین نقش آلفا آمیلاز به عنوان بیومارکر تعیین کننده سابقه مواجهه با این میدان ها پرداخته است جمعیت مورد مطالعه شامل 100 نفر کودک سالم کمتر از 12 سال و 22 نفر کودک کمتر از 12 سال با تشخیص قطعی لوکمی ساکن اصفهان بود که با در نظر گرفتن ریسک فاکتورهایی زمینه ای ، سابقه خانوادگی لوکمی با وجود 8 نفر 3636 در میان گروه مورد و عدم وجود سابقه خانوادگی لوکمی در میان گروه کنترل PValue، گچ، مذهبی، اموزشی، تزئینات، مسکونی، lock، Wind turbine design is the process of defining the form and specifications of a wind turbine to extract energy from the wind، Stall Control or Pitch Control، ستارگان نیز همچون تمامی مخلوقات عالم متولد می شوند، اینها سرنوشت پایانی یك ستاره است، رنگ سازی، تینت، تینتر رنگ، رقابت صنعت،