ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

درباره مترجم تخصصی ارشدان

مترجم تخصصی ارشدان در پروژه ایی کلان با همکاری انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان و موسسه ایده پردازان کارآفرین آریا  در حال تولید می باشد

دیکشنری تخصصی ارشدان با همکاری بیش از 5000 مترجم متخصص در زمینه های  مختلف در حال گردآوری می باشد!

این پروژه عظیم ویژگی های منحصر بفردی دارد

 • استخراج اصلاحات تخصصی تمامی رشته ها از مقالات به روز دنیا
 • به روز بدون اصلاحات تخصصی
 • تمامی ترجمه ها از  اصلاحات تخصصی، تالیفی می باشد
 • تولید اصطاحات توسط مترجمین متخصص در همان رشته

درحال تولید عظیمترین دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی کشور در رشته های زیر می باشیم

 1. مترجم تخصصی مکانیک
 2. مترجم تخصصی هنر
 3. مترجم تخصصی زیست شناسی
 4. مترجم تخصصی ادبیات و زبانشناسی
 5. مترجم تخصصی اقتصاد
 6. مترجم تخصصی بازرگانی
 7. مترجم تخصصی ورزش
 8. مترجم تخصصی برق و الکترونیک
 9. مترجم تخصصی صنایع
 10. مترجم تخصصی فلسفه
 11. مترجم تخصصی زمین شناسی و معدن
 12. مترجم تخصصی فقه و علوم اسلامی
 13. مترجم تخصصی مالی
 14. مترجم تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی
 15. مترجم تخصصی اسناد تجاری
 16. مترجم تخصصی متالوژی و مواد
 17. مترجم تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی
 18. مترجم تخصصی سیاسی
 19. مترجم تخصصی نفت، گاز پتروشیمی
 20. مترجم تخصصی معماری
 21. مترجم تخصصی علوم طبیعی
 22. مترجم تخصصی علوم اجتماعی
 23. مترجم تخصصی شیمی
 24. مترجم تخصصی پزشکی
 25. مترجم تخصصی حقوق
 26. مترجم تخصصی روان شناسی
 27. مترجم تخصصی علوم پایه
 28. مترجم تخصصی عمران
 29. مترجم تخصصی کامپیوتر
 30. مترجم تخصصی محیط زیست
 31. مترجم تخصصی مدیریت و حسابداری

 

 

برای ترجمه متون تخصصی به وبسایت زیر مراجعه نمایید

ترجمه تخصصی

 

برای ترجمه رایگان کلمه تخصصی به صفحه  زیر مراجعه نمایید

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

Clear supernatant was used as the basal medium BM For batch processes 500mL Erlenmeyer flasks with 200 mL of BM were used Cultivations were performed in BM with and without the addition of zincsulphate ZnSO4 01 gL coppersulphate CuSO4 01 gL or manganesesulphate MnSO4 01 gL in semiaerobic shaker OTR506 mmolL·h and anaerobic thermostat conditions at 30 °C for 8 h The number of runs referring to different Zn2 Cu2 and Mn2 concentrations was two Samples were analyzed three times for both biomass expressed as biomass dry matter and ethanol concentrations، Abstract This paper presents a case for the use of transactionlevel data when، red team defending the big goal trying to score in 2 small goals، شرک، dot، dressed dot، If boundary elements are provided and used as wall boundary elements then I believe that they must be provided in pairs، prinzmetal، hyper plane، The mechanism driving this scenario is based on the rise of a strong and decisive leadership on both sides that comes up with creative solutions to complex problems while enjoying international support 1 On both sides a strong decisive leadership arises that sweeps both publics towards a final agreement while resolving core issues and agreeing on the borders between the two 2 This leadership constructs a new paradigm Two states for two peoples wherein a minority enjoying equal rights coexists with the rest 3 The leadership on both sides succeeds in overcoming internal difficulties The Palestinian Authority brings about rapprochement between Fatah and Hamas in Israel a new coalition is formed that overcomes the obstacles 4 The ability of the leadership to overcome internal rifts and gaps separating Israel and the Palestinian state wins the admiration and support of both the neighbours and the superpowers who offer resources to stabilise the agreement both materially and geopolitically ie neutralising the radical states and those opposing peace The peace agreement signed is sustainable It yields economic and political benefits that ensure stable borders Moderate Arab states take on the commitment to stabilise the agreement as do the superpowers which are concerned about the rise to power of radical forces in the region The signing of an agreement and the existence of a sustainable Palestinian state serves as a springboard to regional peace aided by the Arab League initiative، سازگاری سیمان، بررسی تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري؛ با نقش میانجی عوامل سازماني در صنعت بانکداری مطالعه موردی بانک شهر، tonicity، Adjustment of tonicity، اسکان غیر رسمی، مجتبین ، Coefficient، a lion never loses sleep over the opinions of sheep، پوچ انگاری، Sociometer theory asserts that selfesteem is calibrated to one's perceived relational value Accordingly positive feedback should boost selfesteembecause it signals acceptance by others Yet the extent towhich selfesteem is sensitive to positive feedbackmay depend on individuals' sense of purpose In two studies N342 we tested purpose in life as a source of selfdirected and prosocial motivation and predicted that having greater purpose would lessen sensitivity to social media feedback Study 1 revealed that the number of likes individuals received on their Facebook profile pictures was positively associated with selfesteem Study 2 replicated these findings experimentally by manipulating the number of likes individuals received on selfphotographs posted to a mock Facebook site In both studies links between likes and selfesteemwere diminished for those with greater purpose Implications for purpose، Is what the body does to the drug ، چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران 271 تشکیل داده اند براساس جدول مورگان تعداد 156 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری خوشه ای و در داخل خوشه به صورت تصادفی انتخاب شدند ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به اخلاق کاری که از پرسشنامه استاندارد شده سی پتی 1990 و برای رفتار شهروند سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده اورگان و کانوسکی 1996 استفاده شده است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ اخلاق کاری 860R ، رفتار شهروندی سازمانی 820R تعیین شد برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد اخلاق کاری 54 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تعیین می کند و بین مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار، راوبط انسانی در کار، مشارکت در کار بار فتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد نتیجه کلی تحقیق نشان داد که اخلاق کاری کارکنان باعث بهبودی رفتار شهروندی سازمانی آنها می شود واژگان کلیدی اخلاق، اخلاق کاری، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی ، long، Show that the stresses acting on the boundaries satisfy the conditions except for a distributed direct stress at the free end of the beam which exerts no resultant force or bending moment، RECRUITING THROUGH THE STAGES AMETAANALYTIC TEST OF PREDICTORS OFAPPLICANT ATTRACTION AT DIFFERENT STAGESOF THE RECRUITING PROCESS،