ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

The temperature T'g at which the arelaxation frequency becomes zero and the system formally becomes rigid is indicated Data taken from Ishida 100، situ، Delusions، Delusions، Most of these strategies consider a single filebased granularity and do not take into account file access patterns or possible file correlations، sprag، پیزودو، ترانس تیوسر، end cap، score، As the optical beam propagates through the atmosphere it spreads out due to diffraction، As the optical beam propagates through the atmosphere it spreads out due to diffraction، book of allah what is in it from that which is halal we will use it as halal and what is in it from the haram we will take as haram ، گلویی اگزوز، grid meter، Position indicators، to redimension the drawing، to redimension the drawing، corticosteroids ، جمع شدگی، نم بند، نم بند، چگونگی پیدایش صنایع دستی، مقایسه داروی کارودیلول و متورال در جلوگیری از بروز اف بعد از عمل جراحی قلب باز و میزان شیوع آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان امام علی ع زاهدان در سال ۹۶، مقایسه داروی کارودیلول و متورال در جلوگیری از بروز اف بعد از عمل جراحی قلب باز و میزان شیوع آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان امام علی ع زاهدان در سال ۹۶،