ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

carbohydrate، carbohydrate، Polydextrose is another carbohydrate Dr Atkins and the vendors of lowcarb products are correct that not only fiber but also glycerin and polydextrose have little or no effect on blood glucose The story with sugar alcohols however is differentMay 13 2005، Kill ، Friction Stir، donot pull handle unless in case of danger misuse will be fined، POUR POINT، Where the latter can be skin in transdermal drug delivery gut in the case of gastrointestinal drug deliver، مسئول بازرگانی، نقش میانجی تنظیم هیجانی، نقش میانجی تنظیم هیجانی، superior vena cava، پایایی، اجتماعی، social determinant، احساس عدالت اجتماعی، مرور پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تاکید بسیاری بر عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر فسادشده است ، مرور پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تاکید بسیاری بر عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر فسادشده است اما عوامل فرهنگی اجتماعی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است Granovetter 2007 Schwartz 2014 از سوی دیگر مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی بروز فساد به مرور جای خود را به متغیرهای فرهنگی اجتماعی داده‌اند و اهمیت قابل توجهی در بروز و گسترش فساد دارند، The specimens were subjected to cycles of freezing and thawing in water according to ASTM C666A ، index، بهره برداری و نگهدار، بهره برداری و نگهداری، بررسی مشکلات بهره برداری و نگهداری ساختمان های مسکونی مناطق نفت خیز جنوب و ارائه راه کارهای مناسب، با سخت تر شدن بتن بدنه سد میزان جابجایی کمتر می شود ، unprecedented،