ترجمه کلمات تخصصی

از زبان

به زبان

و زمینه تخصصی

اولین دیکشنری تخصصی برای ترجمه متون در ایران

ترجمه رایگان کلمه تخصصی

ترجمه توسط انسان

high levels of hydroxyapatite and Whitlockite and should therefore be preserved for remineralization42–45 Further research in quotNFSJDB DMBSJGJFE UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO TUBJOJOHBOECBDUFSJBMMFWFMTJTUPMPHJDBOE NJDSPCJPMPHJDBOBMZTJTTIPXFEUIBUUIFDPS￾relation is high in the darkly stained outer DBSJFT CVUOPUXJUIJOUIFJOOFSDBSJFT XIJDI stained lightly46There appeared to be a need for a clinical technology that could assess the amount of bacteria in the lightly stained inner caries، Agent، Treadle valve، Treadle valve، روان درمانی مثبت گرا رویکردی در روان درمانی است که به طور خاص با ایجاد توانمندی ها و هیجانات مثبت همراه است، Pro environment ، روان درمانی مثبت¬گرا رویکردی در روان¬درمانی است که به طور خاص با ایجاد توانمندی¬ها و هیجانات مثبت همراه است و با افزایش معنا در زندگی مراجعان به تخفیف و تسکین آسیب های روانی و افزایش شادکامی می پردازد، روان درمانی مثبت¬گرا رویکردی در روان¬درمانی است که به طور خاص با ایجاد توانمندی¬ها و هیجانات مثبت همراه است و با افزایش معنا در زندگی مراجعان به تخفیف و تسکین آسیب های روانی و افزایش شادکامی می پردازد روان¬ درمانگران مثبت¬گرا، در عین حالی که در بحث با مراجعان، هیجان¬ها و خاطرات مثبت را استخراج و مطرح می¬کنند، با هدف ترکیب و عرضه¬ی هیجان¬های مثبت و منفی با هم، در گپ و گفت در زمینه¬ی مشکلات درمانجو نیز درگیر می¬شوند این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت¬نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان ناشنوا در شهر قزوین در سال 1396 انجام گرفت، Administration Educational، عوامل ، عوامل محیطی موثر در یادگیری دانش¬آموزان مقطع ابتدایی، School principal، School factors that are related to school principals’ job satisfaction and organizational commitment، Distributed Control of InverterInterfaced Microgrids with Bounded Transient Line Currents، geometrical، vestige، vestige of coelom، Hardware cloth that is sometimes used with welded wire facings to contain fill material may be vulnerable to corrosion، Hardware cloth that is sometimes used with welded wire facings to contain fill material may be vulnerable to corrosion if steel or degradation from UV radiation if geosynthetic Designers should assume that the hardware cloth will degrade over time in permanent walls and that the WWM will have to retain the wall fill adjacent to the face or maintenance ie repair replace of the hardware cloth، The Case Study In psychology a case study is an intensive study of an individual that relies on clinical data including observations medical and psychological tests and historical and biographical information Case studies provide detailed information re garding the development and features of psychopathology in a specific individual but lack the control and objectivity of many other methods A case study is illus trated in the following example، Estimation of the volumetric changes of gravelpits، پمپ چاه، کشاورزی صنعتی، چاه عمیق، A spring of constant 15 kNm connects Points C and F of the linkage shown Neglecting the weight of the spring and linkage determine the force in the spring and the vertical motion of Point G when a vertical downward 120N force is applied a at Point C b at Points C and H،